พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร 
หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา 
ประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

พล.อ.ท.ภูมิใจ  วิบูลย์รณรงค์
รองประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร (๑)
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


พล.อ.ท.ปฏิพันธ์ วะนะสุข
 
รอง.หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
รองประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร (๒)
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร ๐๘๑๑๗๓๑๔๕๔


 

พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร 
เจ้ากรรมสวัสดิการทหารอากาศ 
กรมการฯ และเลขานุการ คณก.อำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร 
หน.คณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทร. ๒ - ๒๘๔๔

น.อ.ปรีชา มลิวัลย์ 
หัวหน้ากอง กองการสโมสร สก.ทอ. 
ผู้จัดการสโมสรทหารอากาศ 
ผู้จัดการสวนสุขภาพ ทอ.(หอประชุมกานตรัตน์)
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทร. ๒ - ๓๘๒๑

น.ท.ชุมพล นิ่มนวล 
รองหัวหน้ากอง กองการสโมสร สก.ทอ. 
รองผู้จัดการสโมสรทหารอากาศ 
รองผู้จัดการสวนสุขภาพ ทอ.(หอประชุมกานตรัตน์)
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทร. ๒ - ๓๘๗๑

น.อ.หญิง กฤษณา เกิดทอง 
ู้ควบคุมศูนเยาวชนกองทัพอากาศ
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทร.๒ - ๓๐๕๖

น.อ.ชะโอด โพธิ์พันธ์ 
ผู้ควบคุมสโมสรทหารอากาศ (ทุ่งสีกัน) 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทร.๓ - ๐๐๘๒

น.อ.หญิง พรทิพา พนมพรประสิทธิ์ 
ผู้
ควบคุมหอประชุมกานตรัตน์ 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทร.๒ - ๓๘๗๓, ๒ - ๔๑๗๕

น.ท.หญิง นงเยาว์ วงศ์เกษมศักดิ์ 
หัวหน้าแผนกกีฬาพิเศษและกิจกรรมสโมสร สก.ทอ.
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
facebook.com/nongyao.wongkasemsak?fref=ts 
โทร.๒ - ๓๘๒๓

น.ท.หญิง สุกาญจน์ดา บรรเทากุล 
หัวหน้าแผนกเพยแพร่ความรู้ สก.ทอ. 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทร.๒ - ๓๘๒๓

น.ท.หญิง กันยรัตน์ วีระประสาธน์ 
หัวหน้าแผนกบริการและบันเทิง สก.ทอ.
ผู้ควบคุม สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทร.๒ - ๓๘๒๓

 

ร.อ.จิตรกร  กระแสร์ญาณ
น.กีฬาสโมสร ผผร.กสมส.สก.ทอ.
ผู้
ควบคุม สมส.ทอ.ชั้นประทวน 
อีเมล : 
โทร. ๒ - ๓๘๓๐